آیا بیهوشی بر روی کنترل میزان قندخون در افراد دیابتی تاثیر می گذارد ؟ بایگانی -