12 فوریه
2019
عمل بینی
5 فوریه
2019
عمل بینی
29 ژانویه
2019
جراح بینی در خیابان ولیعصر
22 ژانویه
2019
عمل بینی گوشتی