مراقبت های بعد از جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی

استفاده کردن از بالشت اضافه جهت کاهش تورم بینی